Obra civil mediambiental | serveis

Busquem l’equilibri natural entre el gris i el verd

Construcció de ‘murs verds’

Existeixen tècniques de construcció de murs, més amables i sostenibles que els murs de formigó armat o els murs de prefabricats de formigó; i des de TALIO, empresa de serveis d’obra civil mediambiental, ens hem especialitzat en la realització d’aquests tipus, englobats sota el paraigües genèric de “murs verds”, molt més avantatjosos mediambientalment.

Murs de gabions

Dins d’aquestes solucions, està la realització de murs de gabions. Aquests es basen en la construcció d’un mur de gravetat, estructurat a base d’unir entre elles gàbies metàl·liques de malla de triple torsió reblertes de pedra. Per aconseguir una millor estètica, per fer les cares vistes, és necessari reblir la pedra manualment, carejant-la. El mur de gabió té com a principal avantatge l’aprofitament de la pedra de la pròpia obra, i la seva permeabilitat a l’aigua freàtica; així com l’admissió de petites deformacions, gràcies a la seva flexibilitat.

Murs de terra armada

Una altra tipologia de mur, és la construcció de murs de terra armada. Un mur de terra armada és un mur de gravetat, constituït per una estructura com a parament vertical, que permet la seva revegetació; que es lliga de forma solidària amb un armat horitzontal (a base de geomalles d’alta resistència a la tracció), enllaçant les diferents capes de terres compactades, col·locades en el procés de compactació del trasdós. El mur de terra armada permet aprofitar l’excedent de terres de la pròpia obra; i la revegetació del parament vertical, ofereix una integració paisatgística òptima.

Murs basats en tècniques de bioenginyeria

Tals com el Mur Roma o el Mur Krainer.

En aquest cas, la solució passa per la realització d’un entramat de troncs, disposats per capes; formant una estructura reticular paral·lelípede, obliqua, reblerta de terra compactada. En el sí de la terra aportada, es poden inserir estaques vives o plàntules arrelades, per tal de que es desenvolupi la vegetació i s’acabi de consolidar el terreny.

PARLEM?

Construccions per a l’aprofitament de l’aigua | SUDS

No hi ha cap dubte què l’aigua és un bé, cada cop més escàs; i que és necessari promoure el seu ús racional i el seu aprofitament màxim, per al bé del nostre planeta. Des de TALIO ens hem especialitzat en executar serveis d’obra civil mediambiental buscant solucions constructives que siguin sensibles amb l’estalvi i la gestió adequada de l’aigua, afavorint el seu màxim aprofitament.

SUDS

Una de les solucions vàlides per aprofitar l’aigua de pluja, és l’execució de SUDS (Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible); en lloc de fer-ho amb el sistema clàssic -recollida de l’aigua a través de superfícies impermeables, com cunetes o canonades-.

Un SUDS és un dipòsit permeable que permet recollir, retenir i filtrar l’aigua de la pluja; restaurant el cicle natural de l’aigua, i corregint els greus efectes d’impermeabilització del sòl.

Els SUDS instal·lats permeten recollir l’aigua al peu dels talussos, retenir-la, afavorir la sedimentació del fins arrossegats, facilitar la infiltració lenta de recàrrega dels aqüífers i finalment, conduir-la molt més lentament, evitant que el sistema de col·lectors de pluvials de l’entorn entri en càrrega.

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

Construccions per a l’aprofitament de l’aigua | Cunetes i baixants verds

No hi ha cap dubte què l’aigua és un bé, cada cop més escàs; i que és necessari promoure el seu ús racional i el seu aprofitament màxim, per al bé del nostre planeta. Des de TALIO ens hem especialitzat en executar solucions constructives que siguin sensibles amb l’estalvi i la gestió adequada de l’aigua, afavorint el seu màxim aprofitament.

Cunetes verdes i baixants verds

Una altra solució és la realització de cunetes verdes i baixants verds, que permeten la canalització permeable de l’aigua de pluja; evitant l’erosió, però reduint l’impacte ambiental que ocasionen els sistemes de canalització basats amb el formigó (cunetes, baixants prefabricats,..).

Les cunetes verdes permeten la conducció de l’aigua, al mateix temps que, gràcies al desenvolupament de la vegetació, aconsegueixen una minimització de l’impacte ambiental; i una millor infiltració de l’aigua al terreny.

PARLEM?

Construccions per a l’aprofitament de l’aigua | Cunetes i baixants verds amb materials del entorn

No hi ha cap dubte què l’aigua és un bé, cada cop més escàs; i que és necessari promoure el seu ús racional i el seu aprofitament màxim, per al bé del nostre planeta. Des de TALIO ens hem especialitzat en executar solucions constructives que siguin sensibles amb l’estalvi i la gestió adequada de l’aigua, afavorint el seu màxim aprofitament.

Construcció de cunetes i baixants amb materials de l’entorn a la pròpia obra

Una altra alternativa, és la construcció de cunetes i baixants aprofitant els materials de l’entorn de la pròpia obra, per afavorir així la minimització de la generació de residus. La construcció de baixants aprofitant troncs de l’esbrossada feta i les pedres existents a l’entorn és una solució molt més respectuosa amb el medi ambient

En què podem ajudar-te?

Altres construccions mediambientals

Aquesta sensibilitat pel medi ambient està impregnada en la manera de fer de TALIO, i això ens porta a poder aplicar aquestes solucions en múltiples casos:

  • Execució de guals: l’execució de guals no ha de ser necessàriament de formigó. Solucions combinades amb pedra d’escullera i paviment de pedra, degudament construïda, són perfectament vàlides.
  • Reconstrucció de camins: la consolidació de camins també es pot aprofitar d’aquestes tècniques NBS, i de la bioenginyeria; per tal de que, d’una forma respectuosa amb el medi ambient, puguem construir solucions estables, inclús en paratges de difícil accés.
  • Estabilització de marges: la consolidació de marges, quan estan afectats per zones amb embassament d’aigua, sovint constitueix un problema d’erosió. L’aplicació de tècniques de bioenginyeria permet una solució revegetable i estable en el temps.
CONTACTE