Protecció de talussos | serveis

Assessorament tècnic en estabilització de talussos

Més de 25 anys dedicats a serveis de protecció de talussos.

Els més de 25 anys dedicats per l’equip de TALIO a l’estabilització de talussos, ens avalen com a experts en l’avaluació i diagnosi en riscos geològics; i ens donen la capacitat d’oferir un servei d’assessorament tècnic, per tal de trobar la millor solució a l’hora de protegir talussos dels nostres clients.

L’origen de la inestabilitat de qualsevol vessant és multifactorial. Establim el nivell de risc o perillositat dels talussos a partir de tres grans factors: la naturalesa del terreny, les condicions de l’entorn i les patologies existents

PARLEM?

Tres grans factors per a establir el nivell de risc.

1. Naturalesa del terreny

Ens determina el comportament geotècnic del talús: roca dura (materials competents), roca tova (materials incompetents) i sòls o alternances (entre diferents tipus de roques, o entre roques i sòls).

2. Condicions de l’entorn

• Les condicions de l’entorn també ens determinen directament el risc dels talussos. Per tant sempre haurem de tenir en compte, a l’hora d’avaluar l’estabilitat del talús, com a mínim els següents aspectes:

  • Exposició als processos erosius (aigua i vent), que ens determinaran el grau de meteorització dels materials
  • Grau de fracturació del material rocós (presència de diàclasi, pla d’inclinació,…)
  • Morfologia del talús (inclinació, alçada,…)
  • Presència de vegetació (que pot ajudar o no)
  • Presència d’aigua d’infiltració
  • Sismicitat

3. Patologies existents

Finalment caldrà conèixer l’existència de patologies geològiques específiques, com poden ser la caiguda de blocs, els aterraments, trencaments planars o de cunya, desploms, lliscaments o caigudes per soscavament.

El resultat d’aquest anàlisi expert, ens permetrà oferir als nostres clients una proposta d’estabilització de talussos segura, eficaç, duradora en el temps i ajustada en preu.

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

Instal·lació de sistemes de protecció de talussos

Formació i l’experiència de l’equip tècnic.

Un equip format per tècnics especialistes en geologia i enginyeria agrònoma, i per operaris especialitzats en treballs en alçada, ens permet oferir als nostres clients qualsevol treball d’estabilització de talussos; per difícil que pugui semblar a priori, el repte.

La formació i l’experiència de l’equip tècnic, amb més de 25 anys dedicats a la realització de serveis de protecció de talussos, avalen la nostra capacitat per planificar i executar obres en condicions extremes amb total garantia; aportant sempre les solucions més idònies, amb total seguretat.

El personal de TALIO encarregat dels treballs verticals, d’estabilització i protecció de talussos, reben una formació continuada (formació cíclica recordatòria); d’acord amb l’article 19 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i amb allò establert en el R.D. 2177/2004.

TALIO creu fermament en la formació contínua dels seus treballadors, com a garantia d’execució de les feines que executa amb plena seguretat; i de forma especial, en quant als treballs en alçada en l’estabilització i protecció de talussos.

Per aquest motiu es reben periòdicament cursos presencials, on es recorda tant de forma teòrica, com pràctica, tota la formació necessària per a la realització de treballs verticals amb total seguretat; tractant-se temes tals com els EPIS, les línies de vida, els punts d’ancoratge, els bloquejadors, els descensors, les politges, els dispositius de seguretat per rescat, les actuacions en cas d’emergència, les tècniques d’ascens i descens en vertical amb cordes, els canvis de corda i superació de nusos, les tècniques de posicionament, l’ús de protectors de cordes i l’elevació de càrregues amb cordes, entre altres.

CONTACTA

Maquinaria en propiedad para la instalación de sistemas de protección de taludes.

TALIO disposa en propietat, de la maquinària necessària per a la instal·lació de sistemes de protecció de talussos: perforadores sobre cistella, perforadores sobre patí, martells manuals, bombes de formigó (gunitadores), injectadores, … i treballa amb els principals fabricants de materials del sector, a nivell internacional.

TALIO és membre fundador de la Asociación Española de Empresas Especialistas en Taludes (AEEET), i col·labora activament en projectes d’innovació en el camp de la millora de la tecnologia aplicable a l’estabilització de talussos.

Sobre nosaltres