Restauració ambiental de parcs i jardins a Barcelona

Les obres han consistit en la remodelació i restauració ambiental de diversos parcs i jardins, que necessitaven una actualització del sistema de reg, un replantejament de la jardineria (per acomplir els objectius del Pla Verd i de Biodiversitat), o l’arranjament de paviments deteriorats.

Restauració ambiental dels jardins de Barcelona

TALIO ha intervingut en 5 parcs de la ciutat de Barcelona, realitzant-se de manera resumida, les següents actuacions:

Al Parc de Can Dragó s’ha millorat l’eficiència de la xarxa de reg i s’ha renovat l’àrea de gossos existent en la part sud del parc, que es trobava molt degradada.

Al Parc de Josep Serra Martí, degut als importants problemes d’erosió soferts a les superfícies de sauló, s’ha renovat el material i s’ha estabilitzat. A més, s’ha renovat la vegetació, seguint les directrius del Pla Verd i de Biodiverstitat, ja que es trobava molt malmesa degut a la forta pressió antròpica.

A la Plaça de les Palmeres s’han creat unes franges de paviment de llambordes, per tal de tallar l’aigua d’escorrentia i evitar els arrossegaments de sauló; i seguidament, s’ha renovat i estabilitzat el paviment de sauló.

A la Plaça de l’Abat Escarré, s’ha realitzat una actuació integral de remodelació d’aquesta, ja que estava molt degradada per l’ús intensiu que se’n fa; posant de nou tot el sistema de reg i recondicionant-se la jardineria.

L’última actuació realitzada ha estat la modernització de la xarxa de reg dels parterres de la Rambla Prim, ja que presentava molts problemes de fuites. Això ha suposat l’aixecament del parterre de tova del passeig central, el canvi de la instal·lació, i la reposició del paviment; aconseguint-ne una total integració. També s’han refet vorades malmeses i escocells deteriorats, i en aquells parterres envellits, s’han renovat les plantacions.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies