Deflectors Krainer: Recuperació ambiental de la llera

Acaben les feines per recuperar 32.000 m2 de la llera del riu, al seu pas per Ripollet, afavorint la seva integració paisatgística i també social mitjançant la construcció de 5 deflectors tipus Krainer als punts més conflictius.

La primera actuació fou la retirada dels horts il·legals existents, l’eliminació dels residus d’origen antròpics i de la vegetació al·lòctona invasora, bàsicament la canya (Arundo donax).

Deflectores Krainer en el rio Ripoll

Seguidament es realitzaren un conjunt d’actuacions encaminades a recuperar la dinàmica natural d’aquest tram del riu, creant les condicions apropiades per al desenvolupament de la vegetació de ribera autòctona.

Per a protegir la contaminació, amb canya provinent d’aigües amunt, es va crear una salzeda arbustiva densa (en sentit perpendicular al curs del riu), amb l’objectiu de dificultar el pas de restes de rizomes en les petites crescudes del cabdal.

En els punts més conflictius, on el riu té tendència a obrir meandres cap als marges, es van construir 5 deflectors tipus Krainer de 6m de longitud. Els deflectors, ubicats ocupant part del riu transversalment o amb certa inclinació, actuen desviant el corrent; i en fer més estreta la llera, fa que la velocitat de l’aigua al centre augmenti. A la vegada hi ha una disminució de la velocitat de l’aigua a l’esquena del deflector; i per tant es creen zones de sedimentació, aconseguint així la protecció contra l’erosió del marge.

La utilització de Krainers com a deflectors, permet que l’estructura vegetada quedi integrada a la riba, en continuïtat amb el bosc de ribera.

Finalment, es van obrir nous canals de circulació, per tal d’ajudar al riu a ocupar la màxima superfície de la llera. Es van construir feixines, per a vegetar marges; i es va fer plantacions d’arbres i arbustos autòctons, per afavorir la implantació del bosc de ribera.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies