Contenció de talussos: Es mitiga el risc de despreniments incontrolats de roques

Degut a les fortes pluges caigudes a la tardor de 2018 i la primavera del 2019, es va detectar la necessitat de reforçar la protecció i la contenció de 8 talussos de l’Autovia A-2 entre, els pp. qq. 534+300 i 554+600, propers a La Panadella (Barcelona).

Contenció de talussos: Millora de l'Autovia A2

La majoria de talussos estan formats per margues de color gris, presentant estrats de potència centimètrica a decimètrica, molt fissurats i amb una elevada estratificació.

Encara que molts d’ells ja estaven protegits mitjançant un sistema de contenció, consistent en una malla de triple torsió tipus 8×10-16, ancorada en capçalera; dites malles es trobaven esteses, molt separades del terreny i sense fixar en el mateix; el que tractant-se de talussos relativament alts (de més de 20 metres), suposava que qualsevol bloc rocós que es desprengués, pogués rodolar lliurement, amb el conseqüent risc d’arribar a la calçada.

Les feines per a solucionar aquesta problemàtica han consistit en la realització d’un sanejament manual intens, provocant el despreniment de blocs en equilibri inestable, de forma controlada. Posteriorment, es van desenvolupar els treballs necessaris per al cenyit de la malla al terreny, subjectant els blocs i impedit la seva mobilització. Per això, es tallaren horitzontalment els panys de malla, i s’uniren de nou, per aconseguir el desenvolupament necessari, portant la malla a contactar amb el terra; per a seguidament, subjectar-la al terreny mitjançant piquetes o, en casos precisos, ancoratges més llargs.

En alguns dels talussos ha estat necessari el reforç dels estrats rocosos inestables que apareixien a mig vessant, amb una elevat risc de despreniment en blocs. Quan aquests blocs eren de l’ordre de m3, s’ha instal·lat una xarxa d’anells d’acer, ancorada amb bulons de diàmetre 25 mm i 3 m de longitud; mentre que en les zones on la fissuració generava blocs menors, ha estat suficient el reforç amb la col·locació d’un cable d’acer galvanitzat de 12 mm en disposició diagonal, ancorat mitjançant perns d’ancoratge de diàmetre 25 mm i 3 m de longitud, formant una quadrícula de 4×4.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies