Enginyeria en biologia: Recuperació dels sistemes naturals de l’àmbit fluvial

Les obagues del riu Corb estan considerades zona ZEPA (Zona d’Especial Protecció de les Aus) dins la Xarxa Natura 2000. L’objectiu de l’actuació era realitzar uns treballs d’enginyeria en biologia per la recuperació del funcionament del drenatge fluvial de forma natural.

Enginyeria en biologia per la recuperació dels sistemes naturals

Els treballs inicials consistiren en la desbrossada i neteja, la retirada de runes i brossa existent, i l’aclarida selectiva d’arbres i arbustos; eliminant aquelles espècies al·lòctones existents. En les zones amb presència de canya (Arundo donax) es procedí a la seva estesada i posterior eliminació, inclús dels rizomes.

Seguidament es realitzà l’adequació de la morfologia del terreny, mitjançant l’ús de les següents tècniques de bioenginyeria:

Recobriment del talús amb estaques vives d’espècies llenyoses riberenques, a raó de 1 ut/m2, per agilitzar una ràpida revegetació del talús i estabilitzar el mateix.
Plantació de feixines vives, consistent en feixos ancorats de material arbustiu autòcton; per a la protecció longitudinal de les vores i ribes del curs fluvial.
Construcció d’entramats de fusta, tipus Krainer, amb parament inclinat per a la protecció dels marges.
Baixant i drenatges naturalitzats, a base de troncs ancorats al terreny.

Finalment, per tal d’afavorir la ràpida recuperació ambiental, es va procedir a la plantació d’espècies arbòries i arbustives de ribera, i a la hidrosembra de tot l’àmbit.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies