Obres d’arrenjament de carretera i reparació del ferm i dels drenatges

Degut al sobre ús del vial en terra i a la forta pluviometria, el ferm presentava problemes d’estabilitat, roderes i embassaments. L’actuació realitzada s’ha concentrat a l’arrenjament de carretera de les Aigües que va des de La Font del Món, fins al creuament amb la carretera de Vallvidrera, a Sarrià-Sant Gervasi.

Arreglo de la Carretera de las Aguas

Les obres han consistit en la reparació de 7.000 m2 de paviment de terra, amb el sanejament dels flonjalls existents; i l’aportació de barreja de 60% tot-ú calcari i 40% de sauló, compactada al 95% PM.

L’actuació també ha suposat la neteja dels marges i les cunetes (en una longitud de 1.000 m), l’estabilització de vessants (amb l’execució de murs de gabions) i l’estabilització de talussos, amb despreniments localitzats (amb la instal·lació de geomalles tridimensionals).

Finalment, s’ha millorat el drenatge de varis punts aïllats, que presentaven problemes d’acumulació d’aigua de la pluja, mitjançant la realització de pous i rases d’infiltració.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies