Execució d’un Tresma gabió a l’ampliació del pont sobre el torrent de Folgueroles.

L’ampliació del pont s’ha realitzat per a permetre el pas simultani de dos vehicles. L’actuació ha suposat tant l’eixamplament dels estreps del pont existent, amb murs de formigó; com l’eixamplament del traçat de les corbes d’entrada, en les dues direccions.

Aquesta ampliació del traçat de les corbes és la que es va solucionar, fent el reblert estructural del terraplè, amb l’execució d’un Tresma gabió.

Muro de Gaviones

El sistema Tresma (terreny reforçat i estabilitzat amb malla), està constituït per una estructura de sòl reforçat, per elements resistents a esforços de tracció; per tal de consolidar millor el terraplè.

El Tresma gabió és un element estructural continu, d’elevada capacitat portant; constituït per un Tresma, on el parament exterior el forma un mur de gabió construït solidàriament, de manera que la base de malla de triple torsió del gabió, es prolonga a l’interior del terreny, constituint així un ancoratge.

Per tal de donar una continuïtat visual i una millor integració paisatgística, els murs de formigó dels estreps, també es varen aplacar amb gabió.

Tota la pedra pel reblert dels gabions es va extreure de canteres properes.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies