L’activitat humana sempre ha estat relacionada amb el medi fluvial.

Muro Krainer Taliosa

Mantenir nets els cursos fluvials d’estructures estranyes al medi natural, i de plantes invasives (al·lòctones); és una obligació, si volem conservar el medi natural. En aquest context, el Mur Krainer juga un paper protagonista.

Així mateix, aquestes construccions sovint són necessàries per a la protecció dels marges dels cursos fluvials i per aconseguir una integració paisatgística total que permeti preservar la naturalesa i la biodiversitat de l’àmbit fluvial.

¿Qué es el Mur Krainer?

El Mur Krainer és una tècnica de bioenginyeria útil per estabilitzar els marges dels rius, substituint l’ús de tècniques civils (com els murs de formigó per a canalitzacions o l’ús de murs d’escullera, que tan sovint fan malbé la dinàmica fluvial i afecten a la biodiversitat dels ecosistemes fluvials), per tècniques basades en l’aprofitament de materials naturals (com la fusta); afavorint el desenvolupament de la vegetació autòctona, per consolidar i retenir el sòl de manera estable.

El Mur Krainer, clau per assolir els objectius de la integració paisatgística

Amb aquesta tècnica, a més de satisfer la seva funcionalitat estructural d’estabilització dels marges fluvials, es compleixen els objectius principals de la integració paisatgística:

1.- Impacte mínim mediambiental. Amb aquesta acció s’aconsegueix mantenir la funcionalitat dels ecosistemes i reduir les afectacions de les obres sobre el medi natural.

2.-Potenciar l’eficiència ambiental i l’estètica. L’ús d’aquesta tècnica de bioenginyeria ofereix uns resultats estètics excel·lents i permet construir amb criteris d’eficiència.

3.- Triar l’emplaçament més adequat i integrar la construcció amb els recursos i elements que ja existeixen a la zona.

La integració paisatgística està cada cop més en boca de les administracions públiques i és una de les principals preocupacions de Talio a tots els seus projectes. Per això, utilitzem tècniques que siguin mínimament invasives amb el medi natural com el Mur Krainer.

Un exemple d’aquestes actuacions és la que hem dut a terme a la riera de Gaià, al seu tram pel municipi de Viladecavalls. Aquesta acció ha servit per millorar la seguretat de la zona, però sense renunciar a la integració ecològica i paisatgística.

Muro Krainer-Taliosa
Muro Krainer-Taliosa
Muro Krainer-Taliosa

Estabilizació d’un talús amb tècniques de bioinginyeria del paisatge.

Durant l’any 2019 es van produir dues esllavissades al marge esquerre de la riera de Gaià, en el seu tram pel municipi de Viladecavalls. El talús que hi havia inicialment es va desestabilitzar perjudicant la seguretat de les cases veïnes situades a la seva capçalera.

El projecte executiu per a l’estabilització d’aquest talús ha consistit en la combinació de diverses tècniques pròpies de la bioenginyeria les quals permeten una total integració ecològica i paisatgística alhora que preserven i mantenen la dinàmica fluvial actual de la riera, en un termini record de 36 dies naturals.

L’obra ha estat realitzada en un termini record de 36 dies naturals.

Començant per la base del talús, s’ha construït un mur de 2,65 m d’alçada i 42 m de longitud d’entramat Krainer. Es tracta de 13 nivells de fusta de castanyer sense tractar de 20 cm de diàmetre: els tres primers nivells queden enterrats i van amb gabions flexibles tubulars que ajuden a la fonamentació i la resta de nivells, ja a peu de cota de la llera, van amb rolls de fibra de coco i plantació d’espècies arbustives pròpies de riera.

Els troncs transversals s’han col·locat a 1,5m de distància entre si de manera alternada segons el nivell, quedant fixada tota l’estructura de fusta amb varetes d’acer corrugat. Per a protegir el peu del talús i de l’entramat Krainer, s’ha construït un mur enterrat de pedra d’escullera de 75 cm de diàmetre que recorre tota la longitud del mur, reforçant cada extrem a banda i banda.

Com a element de connexió entre la part esquerre del Krainer i el talús existent, s’ha construït un entramat simple de 10m de longitud i 2m d’alçada, amb rolls de fibra de coco i plantació d’arbustiva entre nivells.

Per sobre del Krainer i ocupant la mateixa longitud que aquest, s’ha construït un enreixat tipus Vesubi amb troncs verticals de castanyer de 4m de longitud i 20 cm de diàmetre, situats a una distància de 1,5m entre ells, i troncs horitzontals de 3m de longitud i 15 cm de diàmetre, situats entre 50 cm i 1 m entre ells, fent un total de 4 nivells. Cada unitat d’enreixat s’ha reforçat amb estaques de castanyer de 2,5m de longitud clavades al talús i amb plantació d’espècies d’arbustiva.

A sobre de l’enreixat Vesubi s’ha creat un entramat simple de 80 cm d’alçada per tal d’estabilitzar les terres. Aquest entramat s’ha format novament amb troncs de castanyer de 20 cm de diàmetre, separant els troncs transversals a 1,5 m de distància entre si.

A tots els nivells de l’entramat s’hi ha col·locat rolls de fibra de coco i plantació d’espècies d’arbustiva.

Finalment, per tal d’unir l’enreixat amb el cap del talús, quedant una alçada paral·lela al perfil del talús de 9m, s’ha col·locat una ret de coco de 700gr/m2 ocupant una superfície total de 300 m2. En aquesta mateixa superfície s’han instal·lat 120 ml de rolls d’escorrentiu fabricats amb ret de coco i clavats al terreny amb varetes de ferro. Aquesta ret permet consolidar la part final del talús, minimitzar l’erosió superficial i facilitar la ràpida vegetació mitjançant la sembra manual de mescla de llavors autòctones.

Les terres necessàries per al terraplenat de tot el talús esllavissat així com per al reompliment de totes les construccions de bioenginyeria s’han obtingut mitjançant la sobre-excavació de diversos marges de la riera, molts d’ells ocupats superficialment per canya. S’ha desbrossat la part aèria de la canya i s’ha eliminat tot el rizoma, triturant-lo in situ.

Aquests moviments de terres han permès augmentar l’amplada de la llera, afavorint una bona dinàmica fluvial i evitant futurs punts febles d’aquesta.

¿En qué podem ajudarte?

Email: taliosa@taliosa.com | Telèfon: 93 638 85 25 | Mòbil: 679 803 367

Muro Krainer-Taliosa
Muro Krainer-Taliosa
Muro Krainer-Taliosa
Muro Krainer-Taliosa
Muro Krainer-Taliosa
Muro Krainer-Taliosa

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies