Restauració ambiental

La conservació del medi natural és una de les millors formes de deixar un llegat positiu per a les futures generacions i, com a societat, hauríem de prioritzar la preservació de la biodiversitat. A TALIO, estem compromesos amb la protecció de la biodiversitat mitjançant la restauració ambiental de zones afectades per  l’activitat humana en la construcció d’infraestructures i també per l’impacte dels fenòmens meteorològics extrems.

A la nostra empresa comptem amb diferents tècniques d’obra civil mediambiental que no només contribueixen a això en espais naturals, sinó també en àrees urbanes situades en entorns naturals.

Per exemple amb la construcció de sistemes de drenatges sostenibles com les cunetes verdes. Aquestes tècniques d’obra civil mediambiental tracten d’elements lineals, revegetats amb espècies herbàcies, amb una barreja de lleguminoses i gramínies, formulades específicament per a la zona a protegir; per tal que esdevingui una coberta estable, autosuficient i de baix manteniment.

Per a dur a terme totes aquestes tècniques comptem amb professionals qualificats per poder fer una restauració amb el millor resultat.

A TALIO fa més de 25 anys que estem dedicats a aquests serveis de restauració ambiental i comptem amb un equip format per tècnics i operaris especialistes.

La formació i experiència de l’equip tècnic avalen la nostra capacitat per planificar les diferents intervencions encarregades i executar les obres amb la garantia que el resultat serà excel·lent.

Recentment, hem acabat les obres de restauració i correcció d’escorrentius i reparació d’un sistema de recollida d’aigües pluvials a diferents carrers de Barcelona.

NECESSITES INFORMACIÓ?

ACABADES LES OBRES DE RESTAURACIÓ I CORRECCIÓ D’ESCORRENTIUS I REPARACIÓ DEL SISTEMA DE RECOLLIDA D’AIGÜES PLUVIALS A DIFERENTS CARRERS DELS BARRIS DE MUNTANYA EN EL DISTRICTE DE SARRIÀ-SANT GERVASI PER L’AJUNTAMENT DE BARCELONA.

Des del seu punt de vista més ampli, TALIO , està especialitzada en la correcció de zones o espais malmesos, fruit de la pressió antròpica per la construcció d’infraestructures, o per les conseqüències de la pressió de fenòmens meteorològics adversos, per tal d’aconseguir el nostre objectiu: contribuir en conservar la biodiversitat.

No només en les lleres fluvials, que han estat definides i demostrades com evidents eixos fonamentals del paisatge, sinó tota la influencia del espai fluvials sobre els elements biòtics i abiòtics que la conformen, per això des de TALIO , trobem apassionant poder participar en la restauració d’aquets espais i altres espais mes urbans que contribueixen en la millora del futur de tota la societat.

En aquest àmbit hem acabat un projecte promogut pel Districte de Sarrià-Sant Gervasi per l’Ajuntament de Barcelona, on es tracta de mitigar els efectes dels escorrentius provocats pels aiguats en diferents carrers del Barris de Muntanya ( les Planes, Vallvidrera i la Font del Mont) tots ells a la Serra de Collserola i dintre del seu Parc Natural.

Les propostes van encaminades a evitar l’acumulació d’aigües sobre la calçada, interrompre el curs de les escorrenties i disminuir la seva velocitat en les zones amb carrers amb pendents pronunciades.

En les tres actuacions les aigües d’escorrentia es capten i condueixen cap als talussos propers o els torrents de la vora, tot i preveient les corresponents  proteccions, sistemes de laminació, infiltració i retenció per evitar els efectes de l’erosió i els arrossegaments de materials.

Les tres actuacions es situen sobre sòls de titularitat pública dins del Parc Natural de la Serra de Collserola, qualificats de vial i forestal. El projecte proposa la  captació d’aigua i el seu control, la qual es realitza en els vials i carrers pavimentats ja sigui amb terra o amb formigó.

El fet d’urbanitzar aquests carrers, ( voreres, punts de contenidors per la recollida de la brossa, bordons, escales, etc…) provoca la impermeabilització superficial i  una concentració de puts baixos, que fa l’aigua de pluja s’acumuli i provoqui problemes greus aigües a baix.

En primer lloc s’intenta captar i reconduir el màxim d’aigua de pluja possible, instal·lant uns embornals dissenyats com a canal interceptora del màxim el flux d’aigua, homologats per la normativa del servei de Cicle d’Aigües de Barcelona tipus Barcelona B10 de dimensions exteriors de 1030x528x100 mm. Amb un marc monobloc i 2 reixes amb doble articulació extraibles amb barrots inclinats a 45º amb superfície antilliscant, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i amb 2012 cm2 de superfície d’absorció.

Restauració ambiental

Aquesta canal es situa en tota la longitud transversal del carrer per tal de que sigui mes efectiva i es desguassa de forma controlada amb una arqueta de laminació executada amb un “matalàs” de gabió de malla de triple torsió, en la seva base, completament adaptable i deformable a les petites modificacions dels talussos on
desaigüen les canals. Sobre aquestes bases, es construeixen uns murs laterals per intentar frenar la velocitat de l’aigua, i així sedimentar possibles materials arrossegats.

La finalitat es intentar controlar l’erosió i “entretenir” l’aigua perquè no formi escorrentius i xaragalls cada cop mes profunds i problemàtics.

Aigües a baix, en el talús s’instal·la una manta orgànica de 400 g/m2 densitat, composta per fibres de coco, ancorada amb grapes i reforçada amb malla d’acer de triple torsió 8×10-16, ancorada amb bolons de 20 mm i 1,5 m de longitud, amb una hidrosembra, per tal de crear una cuneta verda, on l’aigua pugui baixar a la riera de forma controlada i sense generar danys a l’entorn.

Un altre actuació, era corregir la laminació d’aigua que provoca un paviment impermeable quan s’acaba i entra en contacte amb un paviment tou de terra, el qual per l’efecte Coandă, ens retroexcava el llavi de contacte, generant un escorrentiu característic ( es el mateix efecte de la gota de te, la qual sempre regalima)

Per això, s’ha creat una interfase controlada entre el paviment d’aglomerat de formigó i el paviment tou a la Carretera de les Aigües, per solucionar aquest problema s’ha executat un paviment de llamborda prefabricada col·locada en espiga per tal de donar mes estabilitat, sobre ferm amb tràfic de categoria C3 (carrers comercials d’escassa activitat, menys de 15 vehicles pesats per dia) i categoria d’explanada E1 (5 <= CBR < 10), col·locat sobre base flexible de tot-u natural, sobre una capa de sorra de granulometria compresa entre 0,5 i 5 mm, deixant entre ells un junt de separació d’entre 2 i 3 mm, per al seu posterior rejuntat amb sorra natural, fina i seca, vibrada amb safata de guiat.

Restauració ambiental

Per tal de controlar l’aigua superficial es va disposar d’una
canal executada amb la mateixa peça amb talls a bisell per dirigir les aigües al muret de gabió existent que funcionarà com a sistema sostenible de drenatge urbà (SUD).

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies