restauración ambiental

Mantenir nets els cursos fluvials d’estructures estranyes al medi natural, i de plantes invasives (al·lòctones) és una obligació, si volem conservar el medi natural. Per això, la restauració ambiental és fonamental.

A TALIO fem ús de tècniques de bioenginyeria per estabilitzar els marges dels rius, substituint l’ús de tècniques civils (com els murs de formigó per a canalitzacions o l’ús de murs d’escullera, que tan sovint malmeten la dinàmica fluvial i afecten la biodiversitat dels ecosistemes fluvials), per tècniques basades en l’aprofitament de materials naturals (com la fusta); afavorint el desenvolupament de la vegetació autòctona, per a consolidar i retenir el sòl de forma estable.

Els principals avantatges de la restauració ambiental

El Ministeri per a la transformació ecològica i el repte demogràfic assenyala diferents beneficis a l’esborrany de l’«Estrategia Nacional de Restauración de ríos 2022-2030», d’entre els quals en destaquen aquests:

  1. Restauració de l’efecte vertebrador dels corredors fluvials dins el territori, millora de la cohesió dels hàbitats d’alt valor ecològic i reconnexió dels sistemes fluvials dels hàbitats i ecosistemes terrestres.
  2. Preservació de la biodiversitat natural de la zona com ara la flora i fauna autòctones.
  3. Recuperació de la dinàmica natural sedimentària dels sistemes fluvials i restitució dels sistemes litorals espanyols.
  4. Reducció de les probabilitats d’entrada de malalties i plagues a través de vectors lligats als sistemes fluvials i les espècies exòtiques invasores.
  5. Creixement dels serveis ecosistèmics aportats pels rius associats a les zones d’esbarjo, inspiració i benestar. Això té una especial importància en l’àmbit urbà i potencialment pot millorar la convivència dels veïns i reduir els fenòmens de conflictivitat social.

A TALIO fem servir diferents tècniques de bioenginyeria en els marges dels rius com els biorotlles, els entramats vius o les feixines i comptem amb el personal qualificat per poder fer una restauració ambiental amb el millor resultat.

Recentment, hem estat immersos en la restauració ambiental del riu Ripoll a Ripollet.

NECESSITES INFORMACIÓ?

RESTAURACIÓ AMBIENTAL DEL RIU RIPOLL AL SEU PAS PER RIPOLLET

TALIO acaba de finalitzar les obres de recuperació ambiental del riu Ripoll al seu pas per Ripollet, entre el pont de la carretera de l’estació i el pont del carrer de Tarragona.

L’estat d’aquest tram de riu estava ocupat per horts irregulars amb petites construccions i tanques precàries, fetes tots ells amb elements aprofitats propis de xaboles. I les zones on no hi havia horts, la vegetació pròpia de l’àmbit de ribera estava en total regressió per culpa de la colonització per espècies al·lòctones invasives, sobretot per canya (Arundo donax).

Aquesta degradació de l’espai fluvial porta associada una problemàtica de modificació del curs fluvial i el més greu, en episodis de pluja intensa sostinguda de desbordaments per la creació de taps a la llera, i també un impacte negatiu paisatgístic.

Les obres promogudes per l’Ajuntament tenien la voluntat de naturalitzar la llera del riu.

Amb aquest objectiu el primer que es va fer fou eliminar tots els element impropis que es trobaven dins la llera, fent una selecció per tipologia de materials a peu d’obra per poder fer-ne una bona gestió dels mateixos, i seguidament es va procedir a l’eliminació de totes les espècies vegetals invasores, no només de la part aèria sinó també tenint especial cura amb l’eliminació dels rizomes de la canya, i amb la seva posterior trituració i extracció de l’àmbit de la llera del riu, per tal d’assegurar que en un futur no tornin a arrelar i a colonitzar el marge fluvial que hem recuperat.

Finalment es va procedir a la plantació d’espècies vegetals autòctones pròpies del bosc de ribera mediterrani.

Amb aquesta actuació s’ha aconseguit la millora ambiental de la llera del riu Ripoll, i s’ha recuperat la dinàmica fluvial natural i s’han posat les bases per a la implantació del bosc de ribera autòcton.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies