Revegetació estable: Es solucionen els problemes d’estabilitat superficial de les pantalles acústiques de l’autopista C-58.

La pantalla acústica construïda a l’autopista C-58, al seu pas per Badia del Vallès, presentava un problema de degradació superficial, per la manca de revegetació.

Revegetació a pantalla acústica de Badia del Vallès

La solució implantada en el seu moment era certament innovadora, per tractar-se d’una pantalla acústica de fins a 8 m d’alçada, i amb una base autoportant (sense fonamentació) de 2 m d’amplada màxima; construïda amb una estructura metàl·lica lleugera, (a manera de costelles internes), geotèxtil i reblert de terres. No obstant, la manca d’un potencial suficient de terres en la base de la pantalla, la seva orientació absolutament exposada i les permanents turbulències (causades pel pas dels vehicles), van fer impossible la implantació de la vegetació de cobriment, en la seva fase inicial.

TALIO, a petició de l’administració pública que la gestiona, proposà una solució al problema consistent en el revestiment de la pantalla existent amb un nou geotèxtil, no teixit, de major resistència als raigs UV i protegit amb una malla d’acer de triple torsió, amb un doble objectiu: permetre adossar solidàriament el geotèxtil a la pantalla, i facilitar que la vegetació d’enfiladisses es pogués embrancar i trepar per la malla.

Revegetació a pantalla acústica de Badia del Vallès

Al mateix temps, es va elevar el potencial de terra mitjançant la construcció d’un gabió de terra vegetal a la base del parament de la pantalla. Per reduir l’efecte de les turbulències de l’aire, es va construir un protector amb geomalla d’ombreig, a manera d’hivernacle provisional.

Revegetació a pantalla acústica de Badia del Vallès

Després de dos anys, la implantació de la vegetació està essent un èxit: les enfiladisses estan creixent (colonitzant tota la superfície de la pantalla); i a part dels beneficis ambientals i de la reducció de l’impacte visual, actua protegint dels raigs UV el parament vertical que confina les terres de l’interior de la pantalla acústica; evitant la seva meteorització, i per tant, assegurant la seva estabilitat en el temps.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies