A Talio ens preocupa la integració paisatgística en totes les nostres intervencions

mur Krainer

En un context en què la societat està cada cop més conscienciada en la preservació del medi ambient, la integració paisatgística és necessària quan es duen a terme projectes d’obra civil en zones d’alt valor paisatgístic. La construcció de murs verds, tipus Mur Krainer, basat en tècniques de bioenginyeria, com alternativa a d’altres tipologies de mur, és una manera de treballar en aquesta direcció.

Per què construim murs verds?

A Talio ens preocupa la integració paisatgística en totes les nostres intervencions i, per aquest motiu, fem ús de diferents tècniques d’obra civil mediambiental: murs de gabions, murs de terra armada i murs basats en tècniques de bioenginyeria.

Els murs verds són més amables i sostenibles que els murs de formigó armat o els murs de prefabricats de formigó.

Dins d’aquests murs basats en tècniques de bioenginyeria trobem el Mur Krainer o altres murs basats en bioenginyeria com el Mur Roma.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

Per què cal recórrer al mur Krainer?

El mur Krainer és una tècnica de bioenginyeria que utilitza materials de la pròpia naturalesa i que permet un cop construït, que s’implanti fàcilment la vegetació autòctona de la zona, ajudant així a la consolidació del terreny, estabilitzant el talús per l’acció combinada de l’entramat de fusta i el desenvolupament de les arrels el talús.

En aquest sentit, permet assolir els objectius de la integració paisatgística, ja que té un impacte mínim en el medi ambient, fa possible obtenir uns resultats estètics excel·lents i afavoreix la construcció amb criteris d’eficiència i la integració de la construcció amb recursos i elements existents a la zona.

A l’estació d’esquí de Port-Ainé vam utilitzar el Mur Krainer per tal de reduir l’impacte en el paisatge a la mínima expressió.

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

BIOENGINYERIA A L’ESTACCIÓ D’ESQUÍ DE PORT-AINÉ

TALIO ha realitzat el nou aparcament de l’estació d’Esquí de Port-Ainé per tal de regular el correcte estacionament, protegint l’entorn d’una zona d’alt valor paisatgístic, en l’època de màxima afluència d’esquiadors.

La integració ambiental del nou aparcament ha estat tan important com la seva funcionalitat, per això es va minimitzar la desforestació de les zones afectades i es va aprofitar tots els troncs de les tales realitzades per a la construcció de més de 400 m2 de mur Krainer que salva el desnivell entre les dues plataformes d’aparcament.

El mur Krainer és una tècnica constructiva de bioenginyeria vàlida com a alternativa als murs d’escollera, la seva funció és la d’estabilitzar i protegir el talús, i es conforma mitjançant la col·locació de troncs per capes, alternant el seu sentit, una primera capa longitudinal i la seva immediatament superior en sentit transversal, reomplint l’espai interior amb terra compactada.

La gran avantatge d’aquesta tipologia de murs basats en materials de la naturalesa és que permet una total revegetació i per tant una perfecta integració paisatgística, minimitzant l’impacte ambiental.

L’execució de l’obra va requerir realitzar un moviment de terres consistent en una excavació en desmunt de mes de 14.000 m3 i 3.400 m3 de terraplenat. La resència d’aigua d’infiltració en el sòl va obligar a l’execució de drenatges profunds en espina de peix per assegurar el correcte drenatge de la subcapa de més de 2000 m3 de tot-u-artifical. El sistema de drenatges es va complementar amb l’execució de 800 m de cunetes a peu dels talussos per a l’evacuació de l’aigua de pluja i 150 m de col·lector de diàmetre 800 mm.

Els talussos generats es van haver d’estabilitzar amb malla de triple torsió amb la realització d’una malla d’ancoratges de barra Gewi de diàmetre 25 mm i 4 m de longitud, i la instal·lació d’un cable d’acer de 12 mm tensat per a reforçar tot el sistema. Puntualment, en estrats intermedis en el sí del talús amb presència de blocs de dimensions mètriques, es va instal·lar panells de xarxa de cable per tal d’assegurar la protecció del talussos.

Finalment l’àrea entre les dues plataformes es va hidrosembra i es van realitzar plantacions arbustives i arbòries pròpies de l’àmbit natural d’alta muntanya.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies