Aquests murs ofereixen una òptima integració paisatgística i presenten diferents avantatges respecte a altres alternatives

murs de terra armada

Principalment en l’execució d’obres d’enginyeria civil en determinats llocs obliga els tècnics a ajustar-se a criteris que redueixin al mínim els efectes al medi ambient i, en aquest sentit, els murs de terra armada són una bona alternativa als murs de formigó.

Què és un mur de terra armada?

Són estructures de terraplè compactades i armades horitzontalment per estrats,
amb diverses tipologies de geomalles d’alta resistència a la tracció, estructurades de manera que el seu parament verticalitzat permet la seva revegetació potencial.

Aquests sistemes es construeixen amb estructures autoportants mitjançant geomalles, geotèxtils, panells tridimensionals, sistemes de confinament cel·lular o armadures; que per la cara exterior van recobertes amb altres geomalles més selectives que impedeixen el moviment de fins al seu interior; impedint la pèrdua  de sòl, i permetent la seva revegetació.

La teoria del funcionament es basa en el reforçament del terreny, mitjançant el suport reticular, que transfereix una major capacitat portant a aquest.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

Principals beneficis

Aquests murs ofereixen una òptima integració paisatgística i presenten diferents avantatges respecte a altres alternatives:

  • Rendiment òptim en estar ubicats en terraplens i executar-se sobre excavacions
  • Afavoreix la realització de mesures correctores de revegetació
  • La rapidesa de l’execució afavoreix feines d’emergència
  • No requereix fonamentació, en asseure’s sobre el terreny per gravetat

Els murs de terra armada formen part de les tècniques clau de l´obra civil
mediambiental

Què és l’obra civil mediambiental?

S’entén per obra civil mediambiental aquella disciplina de l’enginyeria que  s’encarrega d’estudiar els problemes ambientals de manera científica i integrada a partir de punts de vista diferents: científic, químic, ecològic, social, econòmic i tecnològic.

L’objectiu principal d’questa branca de l’enginyeria és la promoció del desenvolupament sostenible.

A TALIO duem a terme diferents intervencions per a l’estabilització del terreny com els murs de terra armada que utilitzem a les obres per salvar el desnivell de la nova urbanització de la plaça Sant Isidre de Bolvir (Cerdanya).

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

Murs de contenció de terres integrat amb la natura

Hi ha entorns que per la seva ubicació requereixen de solucions més amables mediambientalment. La construcció d’un mur de terra armada pot ser una alternativa vàlida en front a la construcció de murs de formigó a l’hora de contenir terres, ja que permeten, si la climatologia ens és favorable o implantem sistemes de reg, la total revegetació del mur.

Aquest és el cas que ens ocupa. TALIO acaba de finalitzar per Serviobres Queralt SLU l’execució d’un mur de terra armada per salvar el desnivell de la nova urbanització de la plaça Sant Isidre de Bolvir (Cerdanya).

Com a millora mediambiental l’empresa constructora va presentar com alternativa l’execució d’un mur revegetable de terra estructurada. Aquesta tipologia de  terraplens reforçats, es va executar amb el sistema Terramesh-Green de accaferri, aquests murs estan constituïts per un parament vertical de malla d’acer, lligat solidàriament amb un armat horitzontal format per geomalles d’alta resistència a tracció, embegudes per capes en el terraplenat del extradós, que es van instal·lant a mesura que es fa el reblert amb terres de l’extradós.

El parament sub-vertical amb un angle de 68º, actua com a estructura per a la contenció de les terres i per a limitar la deformació longitudinal del massís.

Les geomalles horitzontals incrementen la resistència a tallant i a tracció del terraplè, millorant la seva cohesió i estabilitat. La distància entre capes s’estableix per càlcul geotècnic en funció de la pendent del parament, l’alçada del mur i les característiques geofísiques del material de reblert.

La gran avantatge és que amb la meteorologia de la Cerdanya, amb una pluviometria elevada, no cal instal·lar cap sistema de reg per aconseguir la plena revegetació del parament del mur, oferint així una òptima integració paisatgística.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies