La integració paisatgística és fonamental per que la nova infraestructura minimitzi les afectacions al medi ambient.

integració paisatgística

Les obres d’enginyeria civil han de complir certes exigències (pressupost,seguretat, etc.), però també s’han d’ajustar a criteris que redueixin l’impacte a l’entorn natural. La integració paisatgística és fonamental per contribuir que la nova infraestructura minimitzi les afectacions al medi ambient i es preservi així el paisatge.

Des de fa anys, els projectes d’infraestructures van acompanyats d’un conjunt de mesures de correcció de l’impacte ambiental, una demanda social i institucional imprescindible per reduir els danys causats sobre el medi ambient i assolir un urbanisme sostenible.

Les accions per a integració paisatgística

A la fase inicial es duen a terme accions preventives que estan encaminades
a la posada en marxa de l’execució. Després es poden fer accions correctores que s’incorporen durant l’obra per reduir la intensitat de l’impacte. També es poden arribar a fer accions compensatòries en aquells casos en què l’impacte negatiu sigui inevitable.

Perquè aquestes accions permetin aconseguir l’objectiu d’integració paisatgística de l’obra d’enginyeria civil, és imprescindible conèixer el
paisatge, analitzar l’impacte del projecte i proposar les mesures correctores pertinents adaptades a la legislació actual.

Quan comptem amb aquesta informació, podrem aplicar els criteris bàsics
per integrar el projecte al medi natural.

NECESSITES MÉS INFORMACIÓ?

Criteris d’integració paisatgística

La integració de l’obra al paisatge natural passa per un procés de naturalització basat a potenciar els elements naturals més destacats. També
per la fusió del paisatge i l’element inserit i per ocultar aquells elements que es necessiten per executar l’obra, però que presenten dificultat d’integració.

A més, el criteri de mimetització ha de regir la imitació total o parcial dels elements del paisatge per garantir-ne la integració paisatgística efectiva.

Finalment, la singularització és el darrer criteri que hauria de seguir tota integració per aconseguir crear un nou paisatge, més harmònic i equilibrat, on l’espai natural i el projecte funcionin en perfecta simbiosi.

A TALIO duem a terme diferents projectes d’integració paisatgística com el nou pàrquing de l’espai natural de Sant Miquel del FAI.

EN QUÈ PODEM AJUDAR-TE?

Integració paisatgística del nou aparcament de l’espai natural de Sant Miquel del Fai

Sant Miquel del Fai és una finca de 70,5 hectàrees integrada dins l’Espai Natural dels Cingles de Bertí, i inclosa en la xarxa Natura 2000. Compta amb un patrimoni arquitectònic declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, com la Casa Prioral, l’església troglodítica de Sant Miquel i l’ermita de Sant Martí, documentat des del segle XI. La Diputació de Barcelona la va comprar l’any 2017 i, el mes de juliol d’aquell any, se’n va fer un pla d’usos.

Durant els mesos d’abril, maig i juny, TALIO ha treballat per a les obres de millora i adequació del nou aparcament situat a l’espai natural de Sant Miquel del Fai.

Les obres s’han desenvolupat en dues fases:

  1. Jardineria: plantació d’espècies d’arbrat i aportació de terra vegetal
  2. Pavimentació de l’aparcament i revestiment de murs i escales amb pedra de la zona

Primerament, les tasques a realitzar han consistit en la plantació de diferents espècies autòctones d’arbrat com les alzines, els freixes, els àlbers i els verns, amb l’objectiu d’afavorir una millor integració paisatgística amb l’entorn. Han sigut un total de 22 individus.

Prèviament a la plantació, s’han aportat 150 m3 de terra vegetal i 22 m3 de compost, els quals s’han barrejat amb la terra existent per tal de garantir el bon creixement i desenvolupament dels nous arbres. Alhora, per a mantenir la humitat del sòl s’ha col·locat escorça de pi en la meitat dels parterres en un gruix de 15 cm i pedra de la zona en l’altre meitat.

En la segona fase, s’ha realitzat la pavimentació de la zona més ampla de l’aparcament: una superfície total de 514 m2 de pedra calcària, tallada prèviament i de gruix variable entre 10-12 cm, sobre una capa de 3cm de gruix de morter sec. Les zones previstes per al trànsit de vehicles més pesats com els autobusos s’han reforçat amb una capa de morter amasat enlloc del morter sec.

A la part inferior de l’espai natural més propera a l’ermita de Sant Miquel del Fai, s’han construït 60 m2 de travesses fetes amb pedra calcària tallada pels dos costats a una amplada de 40 cm i col·locada en desnivell, afavorint i conduint el drenatge del camí principal.

També, s’ha realitzat el revestiment de 23 m2 d’unes escales i un mur que les acompanya mitjançant trossos de pedra calcària altrament, les quals s’han unit amb ciment cola.

Fase 1. Plantació arbrat

Fase 2. Pavimentació i revestiment amb pedra calcària

Pavimentació aparcament:

Travesses (estat inicial i final):

Travesses (estat inicial i final):

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies