Una de les tècniques per a l’estabilització de talussos més utilitzades és la gunita o formigó projectat

GUNITA O HORMIGON PROYECTADO

Els fenòmens erosius provocats per la pluja, el vent o el gel provoquen despreniments de terres i pedres dels talussos, suposant un risc per a la seguretat viària de les carreteres.

Per impedir aquests fenòmens de desestabilització, una de les tècniques per a l’estabilització de talussos més utilitzades és la gunita o formigó projectat.

En TALIO hem emprat aquesta tècnica en diferents intervencions i ens ha permès garantir la seguretat dels talussos.

Què és el formigó projectat?

El formigó projectat o gunita és una tècnica que es basa en la projecció de formigó a alta pressió sobre la superfície del talús, en successives capes que li permet assolir una alta resistència i una baixa permeabilitat. L’alta intensitat d’aplicació de la composició forma una massa de formigó densa en què no hi ha cavitats.

El seu ús està recomanat per a fronts rocosos degradats, molt fragmentats i per prevenir despreniments, ja que augmenta la vida útil de l’estructura que es construeix.

La gunita ofereix un bon comportament davant de l’erosió i evita els despreniments de roques. A més, afegint-hi pigments al formigó, es mimetitzarà amb el conjunt del paisatge, reduint-ne l’impacte ambiental.

Aquesta tècnica a TALIO la usem per al recobriment, estabilització, fixació i protecció de talussos i per impedir que es produeixin despreniments del terreny.

A la nostra empresa comptem amb experts en l’estabilització de talussos i, fruit de la nostra experiència, dominem les diferents tècniques disponibles per a la protecció dels talussos.

Un exemple de l’ús de diferents tècniques per estabilitzar un talús l’hem dut a terme a l’obra de:

PROTECCIÓ CONTRA DESPRENIMENTS ROCOSOS MITJANÇANT GUNITA O FORMIGÓ PROJECTAT A SANT VICENÇ DE CASTELLET

Per accedir al barri de La Balconada de St. Vicenç de Castellet únicament es pot fer per la Pujada del Ciment, un vial amb forta pendent que discorre paral·lel a un vessant muntanyós on constantment es succeeixen fenòmens erosius que provoquen despreniments de terres i pedres que arriben fins a la vorera i la calçada del vial amb el conseqüent risc que aquest fet comporta per a la seguretat dels vianants i dels vehicles.

Les obres promogudes per l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet i realitzades per TALIO han solucionat la seguretat del vial protegint el vessant contra els despreniments rocosos; a l’hora que s’ha aprofitat per eixamplar la vorera fins a 1,8 m i millorar els serveis del barri: enllumenat, fibra òptica, xarxa elèctrica, xarxa d’aigua i wifi).

Les actuacions sobre el vessant s’han dirigit a la realització de diversos sistemes de protecció contra els despreniments rocosos.

Primerament es va realitzar un sanejament dels volums rocosos dels vessant que es trobaven en una estabilitat precària i que per tant presentaven un risc de despreniment imminent. Seguidament en aquells trams on la vorera era estreta, es realitzà la sobre excavació del talús per tal de guanyar l’amplada projectada i donar lloc a la instal·lació de les canalitzacions dels serveis.

A la part baixa de La Pujada del Ciment el vesant presenta un perfil més llarg i menys vertical, amb la presència de bermes inter-mitges. No obstant en els estrats superiors dels talús hi ha una alternança d’estrats de gresos i de conglomerats, alguns d’ells, de volum considerable. Per aquest motiu la solució realitzada ha estat la instal·lació de dues barreres dinàmiques a les cotes baixes del vessant, totes dues de 3 m d’alçada i 750 Kj de capacitat d’absorció d’energia, la primera de 60 m de longitud i la segona de 40 m de longitud, solapant-se lateralment per tal d’interceptar la totalitat de les trajectòries de caiguda de blocs que poguessin impactar sobre el vial.

També totes les entregues amb el talús i desnivells es van solucionar amb un muret de gabió de malla electrosoldada per controlar els escorrentius i mantenir el paviment en condicions.

Finalment en el tram superior del vial, on s’ha fet la major part de la sobre-excavació per guanyar amplada a la vorera, des de peu de talús fins al canvi de rasant que presenta el talús (és a dir, en la zona del talús més verticalitzada) la solució realitzada ha estat la projecció de formigó (gunita), mentre que per damunt del canvi de rasant, en alguns trams on la marga estava més fragmentada s’ha instal·lat malla de triple torsió per evitar la mobilització dels rocs.

La gunita és una tècnica de protecció contra despreniments basada en la projecció de formigó a alta pressió sobre la superfície del talús, en capes successives.

Prèviament a realitzar la projecció cal sanejar el terreny, en aquest cas el substrat de margues, i instal·lar una malla electrosoldada d’acer per aportar major resistència a tracció i afavorir l’adhesió de la gunita al talús. A més a més, ena quest cas, per tal d’augmentar l’ancoratge de tot el sistema al terreny, s’han realitzat perns d’ancoratge de 3 m de longitud i diàmetre 25 mm, ancoratges que han servit per fixar la malla electrosoldada, en un marc aproximat de 3×3 al portell.

La tècnica del formigó projectat és molt útil quan tenim un front rocós, com és el cas que ens ocupa, on la roca exposada als agents meteorològics des de fa temps presenta un estat degradat amb un elevat grau de fragmentació, i on el front acabat d’excavar, degut a ser un element evolutiu, serà sotmès a una progressiva meteorització i descomposició generant nous problemes d’inestabilitat..

Amb la solució de gunita, amb els seus metxinals (drenatges per eliminar els escorrentius d’aigua que pugues entrar pel terreny), realitzats al vessant de la Pujada del ciment aconseguirem un bon comportament de la superfície del talús en front a l’erosió, garantint l’estabilitat del talús, evitant el despreniment de roques, així com la seva progressiva descomposició.

Posteriorment es va tractar amb pigments la superfície per tal de donar-li un aspecte mes naturalitzat i integrat en el paisatge.

Una vegada acabats els treballs d’estabilització del vessant, s’ha entrat a la recta final de l’obra amb la finalització dels treballs de canalització dels serveis per sota la vorera, i en la pavimentació de la mateixa.

Recorda, a TALIO oferim solucions alternatives a la construcció tradicional, de forma integrada amb l’entorn.

Troba’ns a: c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Email: taliosa@taliosa.com | Teléfono: 93 638 85 25 | Móvil: 679 803 367

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies