Des de TALIO aportem els nostres coneixements sobre l’estabilització dels talussos per protegir les carreteres.

bulones de anclaje

El traçat de qualsevol carretera quan discorre per terrenys amb relleu més o menys abrupte comporta la generació de talussos. La mateixa morfologia del talús, els agents geomorfològics i la meteorologia són factors desestabilitzadors dels talussos, de manera que, per garantir la seguretat viària de les carreteres, es fa obligatori la realització d’un manteniment correctiu dels seus talussos.

Una de les tècniques més utilitzades per a l’estabilització dels talussos és la instal·lació de bulons d’ancoratge.

Què és un buló d’ancoratge?

Un buló o pern d’ancoratge és una barra d’acer introduïda en una perforació realitzada al talús i injectada amb beurada de ciment o resines. L’execució d’ancoratges al terreny en obres de carreteres està especialment prescrita per a la subjecció de blocs aïllats inestables o masses rocoses inestables amb perill de bolcada o lliscament.

Per al disseny dels ancoratges cal conèixer, en primer lloc, el valor i la direcció dels esforços exercits per l’estructura a ancorar (les càrregues nominals), per poder, en segon lloc, dimensionar les diferents parts que formen l’ancoratge: tirant, longitud lliure i longitud del bulb.

Des de TALIO aportem els nostres coneixements sobre l’estabilització dels talussos per protegir les carreteres.

Els bulons d’ancoratge han estat la solució més idònia en una de les intervencions recents de TALIO davant del lliscament a falca en un talús rocós

ESTABILITZACIÓ D‘UN TALÚS AMB PERNS D’ANCORATGE DE 10 M DE LONGITUD A LA POBLA DE LILLET

TALIO va ser adjudicatària de les obres d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya de Mesures Correctores Ambientals a la Carretera B-402, del pk 15+500 al 16+000, a La Pobla de Lillet. No obstant, durant l’execució de les mateixes, el dia 25 de novembre de 2021 es va produir un lliscament en falca en el talús rocós, que mobilitzà un volum de roca d’aproximadament 15 m3.

Arrel dels problemes d’estabilitat del talús les obres van ser aturades a l’espera d’analitzar la situació i proposar les mesures necessàries per assegura la seva estabilitat.

El talús el forma un massís rocós amb un grau molt elevat de fracturació, on apareixen famílies de discontinuïtats, amb una interrelació desfavorable, amb alternança de margues i margocalisses de gruixos centimètrics de color gris. 

Els processos que expliquen la desestabilització del talús han estat múltiples, per una banda l’acció mecànica de la màquina durant el procés d’excavació que s’estava duent a terme, i per altra banda la configuració morfològica del talús i la seva elevada pendent, units als processos de deteriorament superficial per acció directa de la pluja, l’escorrentia i els agents geomorfològics, especialment actius en l’àmbit prepirinenc.

Davant la situació es va proposar solucionar l’estabilització del talús amb l’ús de mesures actives mitjançant l’execució d’un sistema flexible basat amb una xarxa de cable d’acer romboidal de 300×300 de diàmetre 8mm, reforçada amb cable d’acer de 16 mm de diàmetre i ancorat el conjunt del sistema amb una quadrícula de 2,5 x 3 m amb perns d’ancoratge tipus Gewi de diàmetre 32 i 10 m de longitud.

Aquesta setmana TALIO ha reimprès els treballs a l’obra, amb l’estabilització del talús, per seguidament prosseguir executant el projecte ambiental que preveu l’execució d’un mur amb tècniques de bioenginyeria (entramat Loricata).

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies