En Talio som experts en malles de triple torsió i barreres dinàmiques.

Malles de triple torsio

A Espanya el ferrocarril és un mitjà de transport molt utilitzat tant per al transport de passatgers com de mercaderies i cal que les vies del tren i el terreny limítrof es trobi en perfecte estat per garantir la seguretat dels ciutadans i de les mercaderies.

Les exigències de pendents màximes en el disseny del traçat de les vies obliga a executar túnels o trinxeres per salvar l’orografia del terreny, especialment quan discorre per zones muntanyoses.

Els talussos que es generen solen comportar problemes d’estabilitat que poden posar en risc la seguretat del tren.

Aquest fet comporta la necessitat permanent de fer un manteniment duent a terme obres que protegeixin la via contra el despreniment de roques o per a l’estabilització dels talussos com ara la instal·lació de barreres dinàmiques i malles de triple torsió.

Malles de triple torsió i barreres dinàmiques per protegir les vies ferroviàries-

Amb les malles de triple torsió, s’evita que possibles despreniments superficials del terreny facin malbé la infraestructura ferroviària on està ubicada, sent eficaç per retenir i conduir de forma controlada pedres i blocs de petit-mitjà volum.

Amb les barreres dinàmiques, no s’evita que es produeixi el despreniment al punt d’origen, la seva funció és interceptar aquests blocs despresos en la seva trajectòria de caiguda abans que puguin impactar a la via fèrria. El seu disseny passa per l’estudi de les múltiples possibles trajectòries de caiguda dels blocs, cosa que permet optimitzar-ne la ubicació, l’alçada i la capacitat d’absorció de l’energia per tal de maximitzar la seguretat de la infraestructura.

A Talio hem treballat en diferents actuacions per millorar la protecció de talussos en vies ferroviàries com el funicular de Sant Joan a la muntanya de Montserrat. En aquestes intervencions hem fet servir malles de triple torsió i barreres dinàmiques per garantir la màxima seguretat de la infraestructura.

Malles de triple torsio
Malles de triple torsio

PROTEGIM EL FUNICULAR DE SANT JOAN (MONTSERRAT)

En els darrers anys s’ha registrat una sèrie d’incidents de caiguda de còdols o agregats de còdols sobre els vagons del Funicular de Sant Joan. 

Per aquest motiu, i aprofitant l’aturada tècnica que es fa durant el mes de gener per al manteniment de les instal·lacions del funicular, TALIO ha realitzat un conjunt de mesures de protecció contra despreniment de roques des dels vessants cap a la via, per tal de mitigar el risc de caiguda de blocs de roca.

En termes generals les actuacions de protecció es poden dividir en mesures de tipus passiu i mesures de tipus actius.

Les mesures de protecció passives consisteixen en enreixats que condueixen verticalment la caiguda de blocs o que intercepten les trajectòries de caiguda i per tant, permeten que els processos erosius d’inestabilitat estiguin controlats.

Les mesures de protecció actives són mesures d’estabilització in situ de blocs potencialment inestables on s’incrementa el factor de seguretat a través de l’ancoratge i fixació dels bloc al talús, reduint així la seva perillositat geològica.

Les actuacions realitzades per TALIO s’han centrat en els vessant Nord-Oest (dreta en sentit ascendent de la marxa del funicular) que es caracteritza per la presència d’una bateria d’agulles, la part superior de les quals es troben alterades i amb una elevada concentració de llastres, individualitzades i fracturades, formades per conglomerat meteoritzat i d’aspecte disgregat, que fàcilment es desprenen en blocs individuals de mida variable, sovint de dimensions prou grans com per ser molt perilloses.

Per tal de protegir la seguretat del Funicular de Sant Joan, les actuacions realitzades han consistit en l’estabilització de quatre grans blocs mitjançant un sistema actiu de malla de triple torsió 8×10-16 i xarxa de cable d’acer de teixit romboidal embolcallant els blocs, amb obertura de 300×300 mm i grapes antilliscants als nodes. El sistema s’ha ancorat mitjançant perns d’ancoratge GEWI de 25 mm de diàmetre i 2m de longitud.

A la zona d’arribada del funicular de Sant Joan la solució realitzada ha consistit en un sistema de protecció passiva format per la instal·lació d’una barrera dinàmica en una feixa intermitja del vessant de 36 m de longitud, de les següents característiques: de 750 Kj de nivell d’energia màxima (MEL), classe ETAG 27, i 3 m d’alçada nominal.

Degut a les condicions de l’emplaçament on l’accés era pràcticament impossible, tots els materials i la maquinària de perforadores necessària per a la realització dels treballs es van haver de transportar amb helicòpter.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies