Xarxa de cable: Protecció contra els despreniments rocosos del vessant

El talús, situat al marge dret de la presa de la Llosa del Cavall, damunt de l’edifici de control de la presa de l’Agència Catalana de l’Aigua, té una alçada mitja de 180 m i 400 m de longitud. Es va protegir el vessant contra els despreniments rocosos mitjançant una xarxa de cable.

Xarxa de cable per l'estabilització dels talussos

Està conformat per alteracions de conglomerat, gresos i lutites, amb intensos processos erosius que generen inestabilitat per caiguda de blocs, bolcada i debris flow. L’edifici de manteniment i control de la presa feia més d’un any que tenia l’accés restringit a tot personal, aliè a l’empresa, pel risc de despreniments.

La primera actuació realitzada va consistir en el despreniment controlat de tot el material solt de la superfície del vessant.

Les agulles i parets de conglomerat, en l’estrat superior del talús, presentaven un grau de fragmentació en blocs molt elevat; amb la conseqüent inestabilitat potencial de despreniment de masses rocoses de volums de l’ordre de m3 o superior. Per la qual cosa, la solució d’estabilització idònia fou la instal·lació d’una xarxa de cable (2.040 m2), combinada amb l’ancoratge amb perns de barra Gewi de diàmetre 32 mm i entre 6 i 8 m de longitud (488 m), dels blocs de dimensions més grans (que corresponien a falques, potencialment inestables, originades per diàclasis vertical del massís).

La resta de les parets de conglomerats amb meteorització superficial, es protegiren amb malla de triple torsió (4.300 m2); per retenir i conduir els despreniments de petits còdols despresos, sobretot després d’episodis de pluja intensa.

Finalment, es col·locaren 108 m de pantalla dinàmica de 2.000 kJ, de 5 m d’alçada; i 170 m de pantalla dinàmica de 1.500 kJ, de 5m d’alçada, (distribuïdes en tot el vessant, a partir de l’estudi de trajectòries realitzat en fase de projecte); amb l’objectiu d’interceptar qualsevol dels blocs de les zones, on no s’ha actuat col·locant malles, ni xarxes de cable.

Dades de Contacte

c/ Ciencia, 6 08850 – Gava

Telèfon: 93 638 85 25

Mòbil: 679 803 367

Email: taliosa@taliosa.com

Ùltimes Notícies